Woda

1. Zaopatrzenie w wodę

Zakład zajmuje się eksploatacją trzech gminnych ujęć wody w WandzinieSkrobowie-Kolonii oraz w Chlewiskach oraz sieci wodociągowych na terenie gminy. Zakład zabezpiecza dostawę wody pitnej z własnych ujęć oraz z ujęć obcych: miasta Lubartowa, gminy Firlej oraz MPWiK w Lublinie, obsługuje 124,94 km sieci i 3253 przyłączy wodociągowych o długości około 140,68 km. Są to wody zalegające w utworach poziomu kredowego, sporadycznie tylko z wód występujących na poziomach trzeciorzędu i czwartorzędu.

124,94 km sieci 140,68 km przyłączy
3253 przyłączy wodociągowych

2. Jakość Wody

W badanym zakresie woda spełnia wymagania norm sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).