ROZLICZENIA ZA USŁUGI – WODA I ŚCIEKI

 1. Rozliczanie z Odbiorcą za usługi zaopatrzenia w wodę następują na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfach oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w przyjętym okresie obrachunkowym:
  – ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego,
  – ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej lub jako różnicę wskazań wodomierza głównego i zużycia wykazanego na podliczniku ogrodowym.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
 3. Odbiorca usług na pisemny wniosek zleca wykonanie urzędowego sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie nie potwierdzi zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
 4. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 5. Za okresy obrachunkowe na przełomie zmiany taryfy, ilość wody i ścieków naliczana jest proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed zmianą i po wprowadzeniu nowej taryfy.
 6. Faktury dostarczane są przez pracowników ZUKiM lub przesyłane za pośrednictwem poczty.
 7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 21 dni od daty jej wystawienia.
 8. Odbiorcy mogą dokonywać płatności za świadczone przez zakład usługi przelewem na konto bankowe, kartą płatniczą lub gotówką w kasie, bez wnoszenia dodatkowych opłat.  Za opóźnienia w zapłacie należności wynikających z umowy, zostaną naliczone odsetki.
 9. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług, zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

WINDYKACJA

 1. Wezwanie do zapłaty
  W przypadku nieuregulowania należności do Odbiorcy usług zostanie wysłane wezwanie do zapłaty. Odbiorca usług ma 14 dni od daty otrzymania wezwania na spłatę zadłużenia.
 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  W przypadku gdy Odbiorca usług nie zareagował na wezwanie do zapłaty Zakład może wystosować Wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.
  Brak wpłaty po otrzymaniu w/w upomnienia skutkuje wpisaniem Odbiorcy usług do Rejestru dłużników BIG.
 3. Zakład może odciąć dostawę wody w przypadkach, gdy:
  – Odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
  – Został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.

  Jeżeli po upływie dwóch okresów obrachunkowych następujących po przesłanym upomnieniu zobowiązanie nie zostanie opłacone, do Odbiorcy wysyłane jest zawiadomienie informujące o zamiarze odcięcia dostawy wody. O możliwości wstrzymania świadczenia usługi Przedsiębiorstwo zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy Lubartów oraz Odbiorcę co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.
  Koszt ponownego uruchomienia dostawy wody obciąża Odbiorcę usług.

 4. W przypadku dalszego utrzymywania się zadłużenia, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego, a dodatkowe koszty z tym związane pokrywa Odbiorca.