Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w obrębie gminy wiejskiej Lubartów.

1. Inwestor, w celu wykonania przyłącza wod-kan. do działki, budynków mieszkalnych, gospodarczych i dla potrzeb działalności gospodarczej, składa w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Skrobowie-Kolonii 104 (ZUKiM-Sekretariat) wniosek o wydanie warunków technicznych oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

  • aktualną mapą zasadniczą z naniesionymi uzbrojeniami lub do celów projektowych w skali 1:500,
  • tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości (do wglądu),
  • pełnomocnictwem w przypadku współwłasności,
  • zgodą właścicieli działek, jeśli przyłącze będzie przebiegało przez działki sąsiadów,
  • decyzją właściwego zarządcy dróg jeśli przyłącze będzie zlokalizowane w pasie drogowym.

2. ZUKiM wydaje warunki techniczne w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia wniosku. Odbiór warunków technicznych następuje osobiście w siedzibie ZUKiM lub na życzenie Inwestora warunki techniczne są wysyłane pocztą.

3. Inwestor – wybiera projektanta, który wykonuje opis przyłącza wod-kan. ZUKiM nie wykonuje projektów.

4. Inwestor – zleca wybranemu przez siebie Wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia budowę przyłącza wod-kan. ZUKiM nie wykonuje przyłączy wod-kan.

5. Inwestor /Wykonawca – zgłasza osobiście lub telefonicznie (numery kontaktowe podane w wydanych warunkach technicznych) odbiór techniczny w zakresie obejmującym:

  • termin przystąpienia do robót instalacyjno-montażowych,
  • roboty zanikowe (przed zasypaniem) oraz próby szczelności.

6. ZUKiM – dokonuje odbioru technicznego wykonanych prac i sporządza częściowy protokół odbioru przyłącza wod-kan.
Inwestor – podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na czas określony oraz odbywa się montaż wodomierza. ZUKiM zapewnia i montuje wodomierz główny.
W czasie obowiązywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na czas określony. Inwestor zleca geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłączy wod-kan.

7. Inwestor – zobowiązany jest do dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy wod-kan.
ZUKiM – na podstawie inwentaryzacji dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłączy wod- kan., sporządza końcowy protokół odbioru wykonanych przyłączy i wydaje podpisany egzemplarz Inwestorowi.

8. Inwestor – podpisuje umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na czas nieokreślony.

Pliki do pobrania: