Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody bezpowrotnie zużytej

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z poźn. zm.) zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza ( art.27, ust.6).

Montaż dodatkowego wodomierza odliczającego ilość wody bezpowrotnie zużytej powinna spełniać poniższe warunki:

  1. Montaż wodomierza jest możliwy za wodomierzem głównym na wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy, w sytuacji wykorzystywania wody w sposób uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki tzn: zużywania wody do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowca nie tworzącego ścieków, gdy na terenie nieruchomości odbiorcy usług znajdują się trwałe i zagospodarowane obiekty wymagające do ich użytkowania bezpowrotnego zużycia wody, gdy odbiorca wykorzystuje wodę do celów ogrodniczych lub podlewania terenów zielonych.
  2. Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do warunków pracy.
  3. Punkt czerpalny wody do podlewania terenów zielonych należy sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości ok. 1 m od wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
  4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie.
  5. Przed wodomierzem odliczającym należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy, zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
  6. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę.
  7. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie do ZUKiM pod numer 81 855-30-02, w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
  8. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
  9. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego nie będzie podlegać opłacie abonamentowej.