Oczyszczalnia i ścieki

1. Oczyszczalnia Skrobów-Kolonia

W 2010 roku została otwarta oczyszczalnia ścieków w Skrobowie-Kolonii. Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość inwestycji to 5 mln. 718 tys. zł. Dofinansowanie PROW-u wyniosło 3mln. 437 tys. 308 zł. Przebudowana w ramach projektu oczyszczalnia ścieków w Skrobowie-Kolonii wykorzystuje technologie mechaniczno-biologiczną oczyszczania ścieków, w oparciu o nisko obciążony, tlenowo stabilizowany osad czynny z równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu) metodą biologiczną. Jej działanie jest całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania przemysłowego, z jednoczesnym monitorowaniem pracy w trybie on-line, z wykorzystaniem technologii GPRS oraz Internetu.

Oczyszczalnia ścieków odprowadza ścieki oczyszczone kanałem do przepływającej w pobliżu rzeki Parysówki. Jest to rzeka nizinna zaliczana do klasy II czystości wód, będąca dopływem Mininy.

Parametry ścieków na odpływie spełniaj  wymogi w stosownych przepisach i nie przekraczają następujących wartości:

Odczyn: 6,5 – 9,0 pH;
CHZT: <125 mgO2/dm³, BZT5: <25 mgO2/dm³, Zawiesina ogólna: <35 mg/dm³. Oczyszczalnia ścieków posiada następującą moc przerobową: Qdr=215 m³/d, Qdmax=280 m³/d. 2. Sieć kanalizacyjna
Zakład w ramach prowadzonej działalności eksploatuje sieci kanalizacyjne na terenie gminy o długości około 72,2 km oraz 1387 przyłączy o długości około 107 km oraz 45 głównych przepompowni ścieków oraz 8 lokalnych.