Informacja dot. sposobu finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych
przy realizowanej budowie sieci kanalizacyjnej
w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia – etap II oraz Majdan Kozłowiecki – etap II

W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Sygn. Akt.
III SA/LU 422/18 z dnia 15-11-2018 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr
XVIII/130/04 Rady Gminy Lubartów z dnia 21-06-2004 r. w sprawie sposobu finansowania z
budżetu gminy inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków bytowo-gospodarczych
ulega zmianie sposób finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych podczas budowy sieci
kanalizacyjnych przez Gminę Lubartów – ZUKiM.


Zgodnie z Art. 15, p-kt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) budowę
przyłącza kanalizacyjnego do sieci realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o
przyłączenie nieruchomości do sieci.
W związku z powyższym po wykonaniu sieci kanalizacyjnej Wykonawca inwestycji
będzie kontaktował się bezpośrednio z właścicielami nieruchomości, które zostały objęte
projektem technicznym w celu uzgodnienia terminu wykonania oraz odpłatności za
wykonanie przyłącza. Rozliczenie płatności będzie następowało bezpośrednio z wykonawcą
inwestycji.

Wykonanie przyłączy będzie realizowane w przyszłym roku.

https://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=350&p1=szczegoly&p2=133898