Usługa asenizacyjna

Zakład w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi w zakresie przyjmowania
i transportu nieczystości ciekłych, tj. ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) z terenu gminy Lubartów. Usługi te są realizowane na zgłoszenie telefoniczne, pod nr telefonu:

81 855 30 02

Cena netto – 24,65 zł/m3 nieczystości płynnych przyjętych do punktu zlewnego z terenu gminy Lubartów.

Z uwagi na ograniczenia technologiczne oczyszczalni nie przyjmujemy nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.