ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH

W LUBARTOWIE Z SIEDZIBĄ W SKROBOWIE-KOLONII

OGŁOSZENIE

W związku z uruchomieniem nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Skrobów i Skrobów-Kolonia, mieszkańcy zainteresowani wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych do swoich posesji, proszeni są o składanie wniosków o wydanie warunków technicznych osobiście w sekretariacie ZUKiM od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30-15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zukimskrobow@poczta.onet.pl bądź poczty tradycyjnej pod adresem: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, Skrobów-Kolonia 104, 21-100 Lubartów. Niezbędne druki (wniosek

o wydanie warunków technicznych oraz oświadczenie

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) dostępne są do pobrania na naszej stronie internetowej: http://zukim.pl/ w zakładce: „Wnioski do pobrania” bądź w siedzibie Zakładu.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 855 30 02

 Ogłoszenie.pdf

Informacja dot. sposobu finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych
przy realizowanej budowie sieci kanalizacyjnej
w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia – etap II oraz Majdan Kozłowiecki – etap II

W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Sygn. Akt.
III SA/LU 422/18 z dnia 15-11-2018 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr
XVIII/130/04 Rady Gminy Lubartów z dnia 21-06-2004 r. w sprawie sposobu finansowania z
budżetu gminy inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków bytowo-gospodarczych
ulega zmianie sposób finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych podczas budowy sieci
kanalizacyjnych przez Gminę Lubartów – ZUKiM.

Czytaj dalej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: