Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dot. sposobu finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych
przy realizowanej budowie sieci kanalizacyjnej
w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia – etap II oraz Majdan Kozłowiecki – etap II

W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Sygn. Akt.
III SA/LU 422/18 z dnia 15-11-2018 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr
XVIII/130/04 Rady Gminy Lubartów z dnia 21-06-2004 r. w sprawie sposobu finansowania z
budżetu gminy inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków bytowo-gospodarczych
ulega zmianie sposób finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych podczas budowy sieci
kanalizacyjnych przez Gminę Lubartów – ZUKiM.

Czytaj dalej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: