Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii prowadzi działalność zgodnie z zakresem wynikającym ze statutu zakładu od 1996 roku, ustalonego Uchwałą Rady Gminy w Lubartowie.

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych na terenie gminy Lubartów, a w szczególności:

  • 1. Budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji ujęć wody i sieci wodociągowych oraz zapewnienia stałej dostawy wody,

  • 2. Budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz stałego odbioru ścieków,

  • 3. Wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy,

  • 4. Eksploatacji i utrzymania technicznego kotłowni
    i sieci centralnego ogrzewania,

  • 5. Administrowania mieszkaniowym zasobem gminy,

  • 6. Bieżących napraw i odśnieżania dróg gminnych,

  • 7. Utrzymania czystości na terenie gminy.