Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie z siedzibą w Skrobowie-Kolonii prowadzi działalność zgodnie z zakresem wynikającym ze statutu zakładu od 1996 roku, ustalonego Uchwałą Rady Gminy w Lubartowie.

Zakład prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych i mieszkaniowych na terenie gminy Lubartów, a w szczególności:

  • 1. Budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji ujęć wody i sieci wodociągowych oraz zapewnienia stałej dostawy wody,

  • 2. Budowy, rozbudowy, remontów i modernizacji, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych oraz stałego odbioru ścieków,

  • 3. Wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy,

  • 4. Eksploatacji i utrzymania technicznego kotłowni
    i sieci centralnego ogrzewania,

  • 5. Administrowania mieszkaniowym zasobem gminy,

  • 6. Bieżących napraw i odśnieżania dróg gminnych,

  • 7. Utrzymania czystości na terenie gminy.

Aktualności:

Informacja dot. sposobu finansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych przy realizowanej budowie sieci kanalizacyjnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia – etap II oraz Majdan Kozłowiecki – etap II W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Sygn. Akt. III SA/LU 422/18 z dnia 15-11-2018 r. stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XVIII/130/04 Rady Gminy Lubartów z dnia 21-06-2004 […]